Privacyverklaring

Privacy

De gemeente Goes hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Ook kunt u hier een melding doen als u meent dat u een datalek hebt ontdekt binnen onze systemen.

Privacybeleid en -reglement

Om de organisatie richting te geven, heeft gemeente Goes een privacybeleid opgesteld. Daarnaast worden in de reglementen privacy en bescherming persoonsgegevens kaders geschetst ter uitwerking van het pricaybeleid.

Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen staat welke persoonsgegevens de gemeente Goes verwerkt.

Rechten van betrokkenen

U kunt bij de gemeente een verzoek om inzage indienen. Dan krijgt u een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente van u heeft. Binnen vier weken krijgt u een overzicht met uw persoonsgegevens. U kunt ook vragen om aanpassing of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact opnemen met de gemeente. Legitimatie is nodig, zodat vastgesteld kan worden of de persoonsgegevens door de juiste persoon worden gevraagd.

Delen met derden

Gemeente Goes verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. Gemeente Goes blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Goes neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Naast toestemming heeft de gemeente andere grondslagen om gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke of contractuele verplichting, een noodzaak om een overeenkomst af te sluiten of de verplichting aan de kant van de betrokkene. Indien de gegevens dan niet worden verstrekt, zal de dienstverlening (deels) niet mogelijk zijn.

Datalekken

Zo nu en dan vinden er datalekken plaats. Als u een datalek tegenkomt kunt u dit melden bij de gemeente via dit e-mailadres: stadskantoor@goes.nl  Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens (per ongeluk) in verkeerde handen zijn gekomen. Bijvoorbeeld als u een brief krijgt die niet voor u is bestemd. Er wordt een overzicht bijgehouden met alle datalekken die hebben plaatsgevonden. Dit overzicht is ook ter beschikking gesteld op goes.nl/privacy. 

Cookies

Gemeente Goes gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Proclaimer

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt hiervoor een mail sturen naar website@goes.nl. Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente Goes. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materiaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen. De verantwoordelijkheid en het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.